แนะนำระบบ VEP-Alert

เมื่อความเร็วในการรายงานคือหัวใจสำคัญของการควบคุมโรคระบาด.

System Standby 24 Hour x 365 Day