Home
   About

      ปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในระบบระวังเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจึงต้องการความรวดเร็ว และครอบคลุม ในการรายงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลพัฒนานิคมได้พบปัญหาเรื่อง ๑.ความเร็วในการรายงานผู้ป่วยไปยัง รพ.สต. ( เฉลี่ย ๖ ช.ม. ) ๒.ความครอบคลุมในการรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (๘๕%) ๓.ความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล และ ๔.การวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายขั้นตอน ทางโรงพยาบาลพัฒนานิคมจึงนำระบบ IT มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่จึงได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการแจ้งเตือนข้อมูลทางการเกิดโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น


  
Contact us

E-Mail : admin@puysoft.net  Puysoft.net ®   E-Mail : admin@puysoft.net